Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Vedtægter for Lokalråd for Grejs Sogn.

 • § 1 Formål

  Rådets navn er Lokalråd for Grejs Sogn. Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Grejs Sogn og Vejle Kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder. Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet. Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

 • § 2 Afgrænsning

  Lokalrådets virkeområde er Grejs Sogn, Vejle Kommune.

 • § 3 Lokalrådets sammensætning

  Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år. Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret. Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder dén suppleant med flest stemmer for den resterende periode.

 • § 4 Årsmøde

  Lokalrådet forestår, at der indkaldes til et årligt møde, idet indkaldelse sker med 1 måneds varsel. Årsmødet afholdes i perioden 1. september til 31. oktober med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af årsregnskab
  6. Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse, (valg gælder for 2 år ad gangen) Ulige år: 3 medlemmer. Lige år: 4 medlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen)
  8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen)
  9. Eventuelt

  Møderne bekendtgøres i lokale medier, sogneblade eller husstandsomdelt meddelelse senest 1 måned før mødets afholdelse. Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder formanden for Lokalrådet om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dagsorden, skal indkaldelse hertil ske senest 14 dage efter modtagelsen.

 • § 5 Valg til lokalråd

  Valgbar er enhver der har fast bopæl i Grejs Sogn, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede. Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet.

 • § 6 Ansvar


  Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt. Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning Vejle Kommune. Lokalrådet indkalder til 1 årligt orienteringsmøde. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Rådets møder er åbne. Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

 • § 7 Kassereren


  Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen. Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune. Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

 • § 8 Sekretæren


  Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne.

 • § 9 Vedtægtsændringer


  Ændringer af disse vedtægter kan ske, når 3⁄4 af de afgivne de fremmødte stemmer for ændringerne. Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4.Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Vejle Byråd.

 • § 10 Ophævelse

  Lokalrådet kan ophæves/nedlægges på et specielt indkaldt møde med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Lokalrådets formue ved eventuel ophævelse skænkes til almene formål i lokalområdet Grejs Sogn.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Grejs Borgergård den 23. november 2005, med ændringer på Årsmødet, den 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Babysamlesang 1
 • Musik 1
 • Spejder 1
 • Musikbørn 1
 • Vandre 1
 • GD IK. info
 • Flex Sport 1
 • Klima 1
 • Senior 1
 • Fest 1
 • Frokost 1
 • Sct Hans 1
 • Folder 1 1 1
 • Folder 1 2 2

Facebook